PRAVIDLA NEOMEZENÉ ZÁRUKY

Kvalitní výrobek znamená spolehlivost, trvanlivost a funkčnost. To, že to pro nás nejsou jen prázdná slova dokazujeme poskytováním neomezené záruky. Věříme ve svoje výrobky.

 1. Poskytujeme vám, našim zákazníkům, neomezenou záruku na všechny naše výrobky ze dřeva. Tato záruka platí po celou dobu životnosti výrobku a je přenositelná na dalšího majitele, pokud dojde k převodu vlastnictví.

 2. Naše záruka pokrývá vady materiálu a zpracování vašeho výrobku. Pokud se během běžného používání objeví jakékoli vady, závady nebo nefunkčnost, budeme vám poskytovat opravu, výměnu nebo vrácení peněz v souladu s vlastním uvážením.

 3. Pro uplatnění záruky nás, prosím, informujte písemně o zjištěných vadách vašeho výrobku. Ujistěte se, že nám poskytnete dostatečné důkazy o nákupu výrobku (např. fakturu, doklad o platbě) a popište nám povahu a rozsah vady.

 4. Záruka neplatí v případech, kdy vada vznikla v důsledku nesprávného nebo nedodržení návodu na použití, neodborného zacházení, nadměrného opotřebení, nepřirozených podmínek používání nebo přírodních katastrof. Také se nevztahuje na běžné opotřebení vašeho výrobku způsobeného normálním používáním.

 5. Vyhrazená záruka se nevztahuje na případné změny nebo poškození výrobku způsobené nepovolenou úpravou, opravou nebo neautorizovaným zásahem do výrobku.

 6. Tato neomezená záruka se vztahuje pouze na výrobky ze dřeva, které jste zakoupili u nás, a nezahrnuje související příslušenství nebo dodatečné služby.

 7. Vyhrazujeme si právo upravit nebo ukončit tato pravidla pro neomezenou záruku v souladu se svými podmínkami a platnými zákony ČR.


Podle českého obchodního zákoníku platí následující pravidla pro záruku:

 1. Standardní záruka: V případě spotřebního zboží má zákazník právo na standardní záruku, která obvykle trvá 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Výjimky se vztahují na zboží s omezenou životností nebo na zboží prodávané ve výprodejích s výrazně sníženou cenou.

 2. Vadný výrobek: Pokud je výrobek vadný nebo neodpovídá dohodnutým vlastnostem, má zákazník právo požadovat opravu, výměnu výrobku nebo náhradu plnění (např. vrácení peněz). Zákazník má povinnost informovat prodávajícího o vadě co nejdříve po jejím zjištění.

 3. Reklamace: Zákazník má povinnost vznést reklamaci u prodávajícího včas a předložit doklady o nákupu (např. fakturu, doklad o platbě). Prodávající je povinen reagovat na reklamaci a vyřešit vadu v souladu se zákonnými lhůtami.

 4. Náklady na reklamaci: Pokud je výrobek vadný nebo neodpovídá dohodnutým vlastnostem, náklady spojené s reklamací (např. opravou, výměnou, dopravou) nese prodávající.

 5. Omezení záruky: Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávným používáním, nedodržením návodu na použití, přirozeným opotřebením, přírodními katastrofami nebo zásahem neoprávněných osob.